Prohlášení o ochraně osobních údajů

Vaše soukromí je pro agenturu LINKA NEWS důležité. V tomto prohlášení o ochraně osobních údajů vás chceme informovat o tom, jakým způsobem shromažďujeme, využíváme, sdílíme a ukládáme vaše osobní údaje.

„Osobní údaje“ jsou veškeré informace vztahující se k fyzické osobě, která byla nebo může být identifikována.

Osobními údaji rozumíme údaje, které mohou samy o sobě nebo v kombinaci s jinými získanými údaji identifikovat konkrétního člověka. Pokud s osobními údaji zkombinujeme další údaje (takové, které samy o sobě nemohou jednotlivce identifikovat), zacházíme s takto spojenými informacemi jako s osobními údaji.

Účely a právní odůvodnění:

Shromažďujeme zejména vaše jméno, adresu, e-mail a telefonní číslo pro účely poskytování mediálních služeb. Právním odůvodněním zpracování vašeho jména, adresy, e-mailu a telefonního čísla k tomuto účelu je plnění smlouvy.

Vaše osobní údaje můžeme využívat ke komunikaci s vámi, například při jednáních ohledně mediálních služeb, při poskytování informací ohledně vašich realizací, při zasílání oznámení v případě významnějších změn tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů a v souladu s platnými zákony také při zasílání marketingových informací v podobě newsletterů.

Ostatní případy nakládání s osobními údaji

Agentura Linka může osobní údaje využívat pro účely interních statistik a k marketingovým či provozním účelům, například při vytváření přehledů mediálně komunikovaných projektů nebo při sledování a analýze aktuálních trendů, klientských zájmů, tendencí v oblasti fotografie, a dalších trendů u svých zákazníků.

Případy odhalení a zveřejnění osobních údajů

Vaše osobní údaje můžeme sdělit jiným osobám, pokud k tomu máme váš souhlas v souladu s platnými zákony.

V souladu s platnými zákony můžeme vaše osobní údaje sdělit dalším osobám také v případě, pokud se domníváme, že to je nezbytné či vhodné: (a) dle platných zákonů a jiných obecně závazných právních předpisů; (b) abychom vyhověli požadavkům soudního, správního příp. jiného řízení; (c) abychom mohli reagovat na požadavky úřadů a orgánů veřejné moci; (d) v případech trestního řízení; (e) v ostatních případech stanovených zákonem nebo jiným obecně závazným právním předpisem.

Zabezpečení

Agentura LINKA NEWS přijímá přiměřená bezpečnostní opatření, které jí pomáhají chránit svěřené osobní údaje před ztrátou, zneužitím, neoprávněným přístupem a neoprávněným zveřejněním či úpravou. Případné bezpečnostní riziko nebo obdobný incident můžete nahlásit pomocí emailu: vendula@linka.news nebo info@linka.news

Uchovávání osobních údajů

Vaše osobní údaje budou uloženy po dobu nezbytně nutnou k naplnění účelu, pro který byly získány, jak je uvedeno v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů (kromě případů, kdy zákon stanoví delší dobu uchovávání).

Možnosti kontroly, úpravy, aktualizace a odstranění vašich osobních údajů

Agentura LINKA NEWS podniká přiměřené kroky k tomu, aby bylo zajištěno, že osobní údaje, které shromažďujeme, jsou přesné, úplné a aktuální. Můžete si vyžádat přístup ke svým osobním údajům a požádat o to, aby byly chybné nebo nesprávné údaje aktualizovány. Také můžete požádat o smazání vašich osobních údajů. Agentura LINKA NEWS bude na vaši žádost reagovat co nejrychleji v souladu s platnými zákony. Z důvodu vaší ochrany můžeme vyřizovat pouze žádosti týkající se osobních údajů spojené s konkrétní e-mailovou adresou, kterou jste použili k zaslání svého požadavku, a v určitých případech musíme před provedením vašeho požadavku ověřit vaši identitu. Můžeme odmítnout zpracovat žádosti, které porušují soukromí ostatních, jsou nedůvodné nebo by od nás vyžadovaly provedení činnosti, kterou platné zákony nepovolují. Tím nejsou dotčena ustanovení platných zákonů, která vyžadují, abychom určité osobní údaje uchovávali delší dobu za účelem archivace.

Žádosti o přístup, opravu či výmaz můžete podávat následovně:

E-mailem: vendula@linka.news, info@linka.news

Poštou:  LINKA NEWS, Bezručova 663, Rožnov pod Radhoštěm, 756 61

LINKA NEWS s.r.o.

Informace o zpracování osobních údajů

Agentura Linka provádí zpracování Vašich osobních údajů, neboť je to nezbytné pro splnění smlouvy s Vámi (nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením takové smlouvy), a dále provádí zpracování Vašich osobních údajů, které je nezbytné pro plnění veřejnoprávních povinností při výkonu podnikatelské činnosti.

1. KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCŮ

1.1.      Správcem Vašich osobních údajů je Linka News s.r.o, IČ: se sídlem Bezručova 663, Rožnov pod Radhoštěm, PSČ 756 61 (dále jen jako „správce").

1.2. Kontaktní údaje správce jsou následující: adresa pro doručování Bezručova 663, Rožnov pod Radhoštěm, PSČ 756 61, adresa elektronické pošty vendula@linka.news, info@linka.news, telefon +420 604 512 575

1.3.      Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

2. ZÁKONNOST ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

2.1.      Právním základem zpracování Vašich osobních údajů je skutečnost, že toto zpracování je nezbytné pro:

2.1.1. splnění smlouvy mezi Vámi a správcem nebo pro provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení");

2.1.2. splnění právních povinností, které se na správce vztahují, ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení, a to konkrétně zejména splnění povinností uložených správci obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

3. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

3.1. Účelem zpracování Vašich osobních údajů je plnění smlouvy mezi Vámi a správcem či provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy a dále plnění souvisejících veřejnoprávních povinností správcem.

3.2.      Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení.

4. DOBA UCHOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

4.1.      Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání účinků práv a povinností ze smlouvy, a dále po dobu nutnou pro účely archivování podle příslušných obecně závazných právních předpisů, nejdéle však po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy.

5. DALŠÍ PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

5.1.      Dalšími příjemci Vašich osobních údajů budou osoby zajišťující pro správce v souladu s pokyny správce (zpracovatelé osobních údajů) technické a organizační služby, včetně provozu software a ukládání dat a osoby poskytující správci daňové či účetní poradenství (zpracovatelé osobních údajů).

5.2.      Příjemci Vašich osobních údajů pro plnění povinností vyplývajících z právních předpisů můžou být dále orgány veřejné moci či jiné příslušné úřady v případech, kdy tak správci ukládají obecně závazné právní předpisy.

6. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

6.1.      Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů.

6.2.      Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu.

6.3.      Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy a bez poskytnutí Vašich osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či ji ze strany správce splnit.

LINKA NEWS s.r.o.